obchodni-podminky

REKLAMAČNÍ ŘÁD A OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky,upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.obuv-trendy.cz(dále též internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Jadwiga Bečvářová, se sídlem Orlícká 979,518 01 Dobruška; IČO: 45549940

II. Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva:
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel:
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spotřebitel: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli Spotřebitel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod:
Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Kupní smlouva:
objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Objednávku můžete do 3 hodin od objednání zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu.

Objednávka nabude platností po potvrzení obchodem o dostupností zboží a v koši při objednání informujeme klienta:

„Prodávající" si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:zboží bude dočasně nedostupné

IV. Cena zboží a platba

Veškeré ceny zboží a služeb v internetovém obchodě jsou uvedené včetně DPH. S celkovou cenou zboží (včetně balného, nákladů na dopravu a uplatněných slev) je kupující seznámen ještě před závazným objednáním.

Prodávající si vyhrazuje možnost změny ceny zboží, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna ceny však nemá vliv na již uzavřené objednávky.

Způsob platby za zboží si kupující zvolí v průběhu vyřizování objednávky, kde má k dispozici následující možnosti:

a)Hotově při převzetí zboží

b) převodem na účet vedený u České Spořitelny 1679871113/0800

c)převodem na účet vedený u GE Money Bank 206607166/0600

d) Zasílání na dobírku je zrušeno z důvodu častého nevyzvedávání zásilek. Vznikaly nám takto nemalé finanční újmy. Pokud máte přání zaslání pouze na dobírku, kontaktujte náš zákaznický servis. Můžeme nalézt individuální řešení vašeho požadavku

Platba pro zahraniční zákazníky: požadujeme platbu předem na účet !

Platba Eur se provede převodem z vašeho bankovního účtu na náš účet, Platba pro Slovenské zákazníky:
IBAN CZ4008000000001679871113
BIC:GIBACZPX
BANKA: CESKA SPORITELNA

Po odeslání objednávky obdržíte e-mail s potvrzením a výzvou k zaplacení účtované částky dle přiložené objednávky
Platba se provede převodem z vašeho bankovního účtu na naše konto vedené u České Spořitelny
Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky. Urychlíte tím tak spárování platby
Připsání částky na náš účet obvykle proběhne následující pracovní den po zadání příkazu, nejpozději však druhý den po odeslání
Ihned po připsání platby vám zboží odesíláme.

Storno objednávky

Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu

„Prodávající" si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává
zboží je nedostupné
cena zboží se zvýšila o více než 10 %

V případě, že tato situace nastane, bude „Kupující" informován o této skutečnosti "Prodávajícím", a to buď e-mailem nebo telefonicky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek.

Odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Stornovat objednávku, kde byla zvolena možnost "platba převodem" a kde nebyla platba zákazníka připsána na náš účet do 3 kalendářních dnů

NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

Nevyzvednutí zásilky na dobírku se dle zákona nepovažuje za odstoupení od smlouvy.

UPOZORŇUJEME, že v případě nepřevzetí zásilky, tzn. jejího vrácení dopravcem nazpět se jedná o porušení kupní smlouvy v souladu s §544 - 545 Občanského zákoníku (zák.č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů)a odpovídáte za škodu, která nám tímto vznikla. Jste povinni nám uhradit veškeré nám vzniklé náklady. V takovémto případě vám naúčtujeme Vámi neuhrazené poštovné 145 Kč + bude připočtená částka 450,-Kč za manipulační poplatek,celkem 595,- tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma.Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon c. 40/1964 Sb) dle obchodních podmínek.

Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Skutečnost je však úplně jiná. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje zboží dodat a povinností zákazníka je ho převzít a zaplatit. Když si objednané zboží na poště nebo od přepravní společnosti nevyzvedne, tak to v pořádku není a už vůbec se tím nezbavuje své zákonné povinnosti. Navíc dokud zákazník neodstoupí od kupní smlouvy, nejlépe písemně nebo formou e-mailu, odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky (poštovné, balné, účetní vrácení do skladu atd.). Odstoupit od smlouvy zákazník může v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Nelze tedy zboží nepřevzít a poslat nám odstoupení od smlouvy. Snažíme se našim zákazníkům vyhovět a co nejrychleji zásilky odesíláme. O odeslání balíčku informujeme e-mailem. Pokud si zákazník zásilku nepřevezme, jedná se z jeho strany o porušení kupní smlouvy a odpovídá za škodu, která nám tímto vznikne. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

OPAKOVANÉ ZASLÁNÍ Zákazník má možnost v případě nevyzvednutí zásilky požádat o opakované zaslání zásilky do 7 dnů od vrácení zásilky nebo upozornění o nevyzvednutí. V tomto případě však vyžadujeme platbu předem, kterou je nutno provést do 3 kalendářních dnů. Za těchto okolností není poplatek 595,- Kč účtován. Původní cena zásilky je však navýšena o dodatečné poštovné ve výši dle typu zásilky.'

PŘEVZETÍ ZÁSILKY - REKLAMACE MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ :

Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. V případě, že balíček přijde viditelně poškozen, kdy je předpoklad, že zboží může být poškozeno, nepřebírejte tento balíček od pošty. Dopravce (pošta) s Vámi následně sepíše protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.

Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele, není možno brát ohled.

Zboží zasíláme poštou nejpozději do 7 pracovních dní, obvykle do 5 dnů. V případě, že některé z objednaného zboží je již vyprodáno, kontaktujeme kupujícího emailem nebo telefonicky. Je možné dohodnout dodání náhradního zboží.

Upozorňujeme kupující, že při placení převodem se zboží považuje za zaplacené v momentě připsání celkové ceny na účet prodávajícího.

V. Doba dodání zboží, způsob a kontrola dopravy

Doba nutná k expedici zboží, tedy doba nutná k předání zboží dopravci, je vždy uvedena u popisu zboží a průměrně se pohybuje mezi 2 -7 dny od potvrzení a zaplacení objednávky.Celková doba doručení zboží také závisí na zvoleném způsobu dopravy a kupující má na výběr z následujících možností:

a) osobní převzetí za cenu 0 Kč,
b) zásilková služba České pošty, za cenu 145,- Kč

Platba se provede převodem z vašeho bankovního účtu na naše (uvedeno v objednávce)

vedený u České Spořitelny 1679871113/0800

vedený u GE Money Bank 206607166/0600

Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky. Urychlíte tím spárování platby
Zboží je doručeno na adresu uvedenou a stvrzenou v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm prodávající požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou. Případné opětovné zaslání objednávky se řeší telefonický či jiným vhodným kontaktem s prodejcem.

Objednané zboží je vždy doručeno s daňovým dokladem a fakturou, která zároveň slouží jako záruční list.

Kupující/nikoli spotřebitel je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující/Spotřebitel není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předa nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Odstoupení od odstoupení od smlouvy do 14 dní
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Kupující bere na vědomí

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.Zákon kupujícího chrání, ale v žádném případě nebyl zamýšlen jako umožnění bezplatné formy zapůjčení zboží. Pokud si něco koupíte, používáte a ve lhůtě vrátíte opotřebované, může v takovém případě prodávající využít ustanovení o odpovědnosti za škodu podle § 415 a následujících.

VII. Záruční podmínky

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě, že se kupující rozhodne uplatnit reklamaci, tak kontaktuje reklamační oddělení, jehož kontakt je dostupný v internetovém obchodě prodávajícího.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

a) Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
g) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Prodávající rozhodne o reklamaci bezodkladně, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná pro provedení odborného posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů, a to včetně odstranění vady. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, a tedy může nárokovat odstoupení od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Upozorňujeme:

Vážení spotřebitelé, cílem naší firmy je co největší spokojenost zákazníků, a proto Vám předkládáme několik rad a doporučení, jak se zakoupenou obuví zacházet: • Při výběru obuvi dbejte, prosím na to, aby zvolený typ, číslo,šíře a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám. Obuv dokonale vyzkoušejte, než ji začnete nosit, aby bylo možné, případně vyměnit velikost nebo typ obuvi.Při vybírání rozlišujte obuv podle účelu (vycházková, společenská, sportovní apod.). • Obuv střídejte, zvláště v deštivém počasí. • Při nazouvání obuvi uzavřeného tvaru používejte lžíci. Zabráníte tak polámání patní části obuvi. • Po vyzutí nechte obuv dokonale vyschnout (alespoň jeden den), napněte na napínáky, mokrou obuv sušte na napínácích při pokojové teplotě.

Za reklamaci není možné považovat poškození vzniklé na základě nožních deformit (např. haluxy), taktéž opotřebení podešví nebo jiné využití obuvi, (poškození vrchů vlivem špatné údržby), přestože je obuv v záruce. Je důležité rozlišovat záruční dobu a životnost výrobku, která může být nižší než doba trvání záruky. Záruka je poskytována na skryté vady výroby. • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, případně změny vzhledu zboží, způsobené jeho obvyklým používáním. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání zboží u jednotlivých spotřebitelů může být životnost vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby. • Reklamované zboží nelze přijmout, jestliže zákazník reklamuje zboží znečištěné, vlhké, zapáchající apod. v souladu s dikcí zákona č. 258/2000 "O ochraně veřejného zdraví", kdy každý občan je povinen chránit si své vlastní zdraví. Pokud není uvedeno jinak, je záruka na Vámi zakoupenou obuv 24 měsíců od data zakoupení a vztahuje se na materiálové vady a vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, nesprávným používáním nebo nesprávnou údržbou, ani na vady vzniklé použitím nevhodných prostředků údržby dle §619 OZ. Záruka zaniká při násilném poškození výrobku, neodbornou opravou nebo zásahem, poškozením výrobku neodvratitelnou událostí, prošlapáním podešví a špatnou volbou velikosti.

Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z důvodu nedodržení zásad účelného použití obuvi nebo v důsledku zanedbané péče dle návodu na údržbu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace. Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží, nejlépe nákupním dokladem. Zboží musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Maloobchodní prodejna je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nebude splňovat zásady obecné hygieny.

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnuti reklamace. Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána intenzitou n používáni a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců.

Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popř. technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi). Záruka se nevztahuje na: • Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování • Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. Zákon č. 136/2002 Sb., par. 619, odst. 2), nesprávného užívání a neodborného zásahu • Mechanicky poškozenou obuv a její části • Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití • Obuv, u které byly v záruční době provedeny opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi •Obchod vadu bez zbytečného odkladu odstraní, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy má zákazník v případě třetího výskytu stejné odstranitelné vady po dvou předchozích opravách, nebo při výskytu tří odstranitelných vad najednou.

VIII. Zákonná práva z vad:

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací.Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním.Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
Zboží bylo poškozeno živly.Zboží bylo poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány s popisem reklamace.

IX.1.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních 1.1. sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 1.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 1.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

X.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

Děkujeme vám za přečtení těchto obchodních podmínek.

Přejeme vám radost z nakupování v klidu domova.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dalších dotazů prosím kontaktujte:

firmu: Obuv-Trendy Bečvářová

Telefon: +420 736 533 091
Fax: 420 494623963
e-mail: obuvtrendy@gmail.com

13
Říjen
2015

Novinky u Obuv-Trendy

Přidal: Jadwiga Bečvářová Přidáno: 13.10.2015 11:15.00 Počet shlédnutí: 229

Novinky u Obuv-Trendy Novinky u Obuv-Trendy. Doufáme, že se Vám budou líbit. Nabídku aktualizujeme několikrát týdně. Aby Vám nic neuniklo, navštěvujte nás pravidelně. Vaše OBUV-TRENDY

Čtěte více... Komentáře: 0

Tato stránka používá cookies. Vice info

Přihlášení