Záruční podmínky a reklamační řád

Nejnovější trendy obuvi

Obuv-Trendy,nejnovější trendy obuvi. Kvalitní boty pro každou příležitost oděvy kabelky  peněženky ručně šité kožené sandály z Egypta

 

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě, že se kupující rozhodne uplatnit reklamaci, tak kontaktuje reklamační oddělení, jehož kontakt je dostupný v internetovém obchodě prodávajícího.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

a) Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
g) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Prodávající rozhodne o reklamaci bezodkladně, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná pro provedení odborného posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů, a to včetně odstranění vady. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, a tedy může nárokovat odstoupení od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Upozorňujeme:

Vážení spotřebitelé, cílem naší firmy je co největší spokojenost zákazníků, a proto Vám předkládáme několik rad a doporučení, jak se zakoupenou obuví zacházet: • Při výběru obuvi dbejte, prosím na to, aby zvolený typ, číslo, šíře a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám. Obuv dokonale vyzkoušejte, než ji začnete nosit, aby bylo možné, případně vyměnit velikost nebo typ obuvi. Při vybírání rozlišujte obuv podle účelu (vycházková, společenská, sportovní apod.). • Obuv střídejte, zvláště v deštivém počasí. • Při nazouvání obuvi uzavřeného tvaru používejte lžíci. Zabráníte tak polámání patní části obuvi. • Po vyzutí nechte obuv dokonale vyschnout (alespoň jeden den), napněte na napínáky, mokrou obuv sušte na napínácích při pokojové teplotě.

Za reklamaci není možné považovat poškození vzniklé na základě nožních deformit (např. haluxy), taktéž opotřebení podešví nebo jiné využití obuvi (poškození vrchů vlivem špatné údržby), přestože je obuv v záruce. Je důležité rozlišovat záruční dobu a životnost výrobku, která může být nižší než doba trvání záruky. Záruka je poskytována na skryté vady výroby. • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, případně změny vzhledu zboží, způsobené jeho obvyklým používáním. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání zboží u jednotlivých spotřebitelů může být životnost vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby. • Reklamované zboží nelze přijmout, jestliže zákazník reklamuje zboží znečištěné, vlhké, zapáchající apod. v souladu s dikcí zákona č. 258/2000 "O ochraně veřejného zdraví", kdy každý občan je povinen chránit si své vlastní zdraví. Pokud není uvedeno jinak, je záruka na Vámi zakoupenou obuv 24 měsíců od data zakoupení a vztahuje se na materiálové vady a vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, nesprávným používáním nebo nesprávnou údržbou ani na vady vzniklé použitím nevhodných prostředků údržby dle §619 OZ. Záruka zaniká při násilném poškození výrobku, neodbornou opravou nebo zásahem, poškozením výrobku neodvratitelnou událostí, prošlapáním podešví a špatnou volbou velikosti.

Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z důvodu nedodržení zásad účelného použití obuvi nebo v důsledku zanedbané péče dle návodu na údržbu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace. Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží, nejlépe nákupním dokladem. Zboží musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Maloobchodní prodejna je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nebude splňovat zásady obecné hygieny.

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnuti reklamace. Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána intenzitou n používáni a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců.

Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popř. technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi). Záruka se nevztahuje na: • Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování • Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. Zákon č. 136/2002 Sb., par. 619, odst. 2), nesprávného užívání a neodborného zásahu • Mechanicky poškozenou obuv a její části • Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití • Obuv, u které byly v záruční době provedeny opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi •Obchod vadu bez zbytečného odkladu odstraní, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy má zákazník v případě třetího výskytu stejné odstranitelné vady po dvou předchozích opravách, nebo při výskytu tří odstranitelných vad najednou.

Zákonná práva z vad:

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• dodáním nové věci
• bezplatné odstranění vady opravou
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: Při mechanickém poškození vzniklým neopatrnou manipulací. Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
Zboží bylo poškozeno živly. Zboží bylo poškozeno nevhodně zvolenou nebo zanedbanou údržbou.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury s popisem reklamace jehož vady jsou reklamovány.
Obuv-Trendy.cz

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info